Proč a jak značit potrubí

Označení potrubí je povinné pro všechna potrubí obsahující nebezpečné látky.

 

Proč značit potrubí

Směrnice EU č. 92/58 mj. stanovuje:

Nádoby používané při práci s nebezpečnými látkami nebo přípravky vymezenými ve směrnicích 67/548/EHS nádoby používané pro skladování těchto nebezpečných látek nebo přípravků a viditelné potrubí obsahující nebo přepravující nebezpečné látky nebo přípravky musí být označeny štítkem (piktogramem nebo symbolem na barevném pozadí) v souladu s touto směrnicí. Látky stanovené směrnicí 67/548/EHS jsou všechny, které jsou specifikovány jako: výbušné, oxidující, velmi hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé.

 

Jak značit potrubí

Postup pro označení potrubí je v ČR stanoven normou ČSN 13 0072, která mj. stanovuje:

 • Potrubí určené pro požární ochranu se opatří na celém povrchu červeným nátěrem, nebo se označí červenámi pruhy v barvě podle ČSN 01 8010
 • Potrubí s tlakovou pitnou vodou se označuje pruhem v barvě „modrá“ podle ČSN 01 8010
 • V provozu musí být označení jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy zařízení, armatur apod.
 • Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně dle tabulky barev barevnými samolepícími pásy šířky min 150 mm
 • Pruhy a pásy se zásadně označují potrubí ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek potrubních mostů, armatur a před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech, nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 metrů
 • Barevné označení potrubí se doplňuje zpravidla nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami podle části IV normy
 • Barevné označování potrubí lze doplnit štítky a tabulkami, které uvádějí:
 • název provozní tekutiny, např. Napájecí voda
 • označení kombinací písmen a čísel, např. NaOH 30%
 • chemické vzorce provozní tekutiny, např. H20
 • další potřebné údaje
 • Doporučuje se vyznačit směr proudění provozní tekutiny šipkou
 • Nebezpečnost provozní tekutiny se v provozu na potrubí obvykle vyznačuje značkami podle ČSN 01 8012, které doplňují předchozí údaje. Bezpečnostní značka může být součástí štítku nebo tabulky

Kam připevnit značení potrubí?

Kam připevnit značení potrubí?

 

Směrnice EU č. 92/58 a 67/548 mj. dále stanovují:

 1. Je-li to třeba, musí být štítky vyrobeny z nerozbitného a povětrnostním vlivům odolného materiálu vhodného pro okolní prostředí.
 2. Štítky použité na potrubí musí být umístěny viditelně v blízkosti nejnebezpečnějších míst, jako jsou ventily a spoje a v účelných odstupech.
 3. Podrobnosti na obalu nebo na štítku musí být vytištěny jasně čitelnými a nesmazatelnými písmeny tak, aby se zajistilo, že symboly a označení nebezpečnosti a odkazy na zvláštní rizika jsou dostatečně nápadné.